Thực tập sinh tiếng anh là gì

     

Thực tập sinc giờ anh là gì? quá trình thực tập giỏi vị trí, dịp, tuyển chọn dụng thực tập sinch tiếng anh là gì sẽ được genq.com.vn câu trả lời cho mình trong bài viết. 


*

Bạn sẽ xem: Thực tập sinh là gì trong giờ anh

Thực tâp sinh là gì? quá trình thực tập là gì?

Thực tập sinc giờ đồng hồ anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinc tốt của mình.)

VD: Don’t ever speak to an intern like that again. (Đừng nói chuyện với thực tập sinc như vậy. )

VD: An intern could have written that report. (Một thực tập sinc cũng có thể viết ra bản báo cáo đó.)

VD : The tiệc ngọt at swimming pool was a welcoming tiệc nhỏ for new interns ( Buổi tiệc tại hồ bơi là bữa tiệc đón nhận những thực tập sinch new.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission Gọi, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong Khi chờ đón sự kêu gọi đi truyền đạo của chính bản thân mình, tôi thao tác làm việc cùng với tư giải pháp là một thực tập sinh tại thủ đô.)

Từ vựng liên quan địa điểm tuyển chọn dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi bỏng vấn/ cuộc phỏng vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hứa hẹn, cuộc gặp mặt mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department phòng nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, người giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter tín đồ tuyển chọn dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player phe cánh, member vào đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptionmô tả công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for thao tác mang đến ai, chủ thể nào/wəːk/
Apply khổng lồ s.o for s.t ứng tuyển chọn vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong cách làm cho việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp
Career objective mục tiêu nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated giỏi nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe mô tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan tiền trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, tự tín vào
Peformentce kết quả
Eventually cuối cùng, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người có ích/ˈasɛt/
Good fit fan phù hợp
Undertake mừng đón, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cấp bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời có tác dụng việc

Hy vọng với nội dung bài viết bạn cũng có thể biết thực tập là gì vào tiếng anh?, địa điểm giờ anh là gì? và để giúp đỡ bạn có thêm một vài tự vựng về thành phần tuyển dụng để ship hàng mang lại quy trình học hành là làm việc của mình!