Đề thi violympic tiếng anh lớp 5 vòng 1

     

Tổng hợp đề thi Violympic Toán thù giờ đồng hồ Anh lớp 5

Tổng hòa hợp đề thi Violympic Toán thù Tiếng Anh lớp 5 là đề thi giải Tân oán bằng Tiếng Anh qua mạng giành cho học sinh lớp 5 gồm giải đáp đi cùng. Hi vọng trải qua câu hỏi ôn luyện với các đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 để giúp đỡ các em ôn tập với củng cụ kỹ năng và kiến thức, nhằm mục đích đạt hiệu quả cao trong số vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng.

Bạn đang xem: Đề thi violympic tiếng anh lớp 5 vòng 1


Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 0.6 hour = .............. minutes.

Question 2: 12 hours 24 minutes x 2 = ............. hours.

(Write your answer by decimal in the simplest form)


Question 3: 51 hours = ............ days.

(Write your answer by decimal in the simplest form)

Question 4: 5 minutes 27 seconds : 3 = .......... seconds.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Giả Sử - Công Việc Của 1 Gia Sư Cần Làm

Question 5: How fast is Anmãng cầu going if she runs 8 miles in the park in only 2 hours?

Question 6: How fast is Jaông xã going if the train he is on travels đôi mươi miles in just 6 minutes?

Question 7: How far will Mary travel if she rides her motorbike for 24 minutes at a speed of 75 miles/hour?

Question 8: Yesterday Peter roller skated for 2.5 hours at a speed of 6 km/h. How many kilometers did he skate?

Question 9: The area of a rectangle ABCD is 56cmét vuông. Given a random point E inside of ABCD. Find the total area of triangles AED và BEC.

Question 10: The distance between 2 trees is 300 meters. It will take a bird 30 seconds lớn fly between these 2 trees. How fast is the bird in kilometer per hour?

Exam number 2: Cóc kim cương tài ba

Question 1: Which of following is correct?


a. 100 + 64 = 104 + 60

b. 100 + 64 = 140 + 6

c. 100 + 64 = 106 + 40

d. 100 + 64 = 10 + 64

Question 2: Write as a decimal.

The result is .........

a. 23,05 b. 23,0005 c. 23,005 d. 235

Question 3: Find the value of x such that x + 3/7 = 26/21

a. 7/21 b. 23/21 c. 23/14 d. 17/21

Question 4: Calculate: 23,61 x 4,23 = .........

a. 9987,03 b. 92,1403 c. 99,8703 d. 9214,03

Question 5: This shape is made of several small cubes. Find the surface area of the shape, if each side of small cube is 2centimet long.


Question 8: What is the difference between the sum of the first năm nhâm thìn even natural numbersand the first năm nhâm thìn odd natural numbers?

a. 4031 b. năm 2016 c. 4030 d. 2015

Question 9: Jaông chồng buys sofas from a wholesale market for $3750, and then he sells all of them at a loss of 4%. How much money did he sell each sofa for?

a. $3900 b. $156 c. $3600 d. $144

Question 10: A square picture was cut along the lines into 9 pieces. Which of the following shapes below was missing piece?

Exam number 3: Sắp xếp những cực hiếm theo trang bị từ tăng dần

Đáp án đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 36

Question 2: 24,8

Question 3: 2,125

Question 4: 109

Question 5: 4

Question 6: 200

Question 7: 30

Question 8: 15

Question 9: 28


Question 10: 36

Exam number 2: Cóc quà tài ba

Question 1: a

Question 2: a

Question 3: d

Question 4: c

Question 5: c

Question 6: a

Question 7: a

Question 8: b

Question 9: d

Question 10: c

Exam number 3: Sắp xếp những quý hiếm theo lắp thêm từ bỏ tăng dần

(3) Tài liệu vẫn còn đấy, mời chúng ta tải về để xem tiếp


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
genq.com.vn
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 2.741 Lượt xem: 11.912 Dung lượng: 497,7 KB
Liên kết genq.com.vn về

Link genq.com.vn thiết yếu thức:

Tổng phù hợp đề thi Violympic Tân oán giờ Anh lớp 5 genq.com.vn Xem

Các phiên bạn dạng không giống cùng liên quan:


Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất vào tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA