Mode

     

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ genq.com.vn.

Bạn đang xem: Mode

Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


an arrangement of half steps and whole steps (= differences in sound) in an octave (= series of eight notes)
mode of transportation/locomotion/production The bicycle is still a crucial mode of transportation within Beijing.

Xem thêm: Vợ Tân Hoa Ban Food Là Ai ? Thương Hiệu Hoabanfood Do Ai Sáng Lập?


a person"s or organization"s condition or way of behaving at a particular time, because of the situation they are in:
in emergency/crisis mode When you are managing a business in crisis mode, you have lớn take tough decisions.
in attack/defensive mode If stakeholders are seen as adversaries, this puts the organization in defensive sầu mode.
*

an African-American cultural celebration in the US lasting from 26 December khổng lồ 1 January

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn genq.com.vn English genq.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message