Mã trường đại học khánh hòa

     

Thông tin tuyển chọn sinh: https://genq.com.vn/tin-tuc/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-khanh-hoa-nam-2021


Tải về tại
*

Tổ chức

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại học tập Khoa học Tự Nhiên - Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh