Lệnh xóa màn hình trong c

Trần Hán Huy – thietkewebhcentimet.com.vn

2 biện pháp này cùng tương đương tương đương với lệnh clrscr vào turbo CỞ đây bao gồm 2 cách:

Cách 1 : Dùng 1 hàm trong C++

1/ Công dụng :

xóa không còn màn hình hiển thị.

2/Thỏng viện kèm theo:

stdlib.h hoặc windows.h

3/ khuyết điểmNếu chúng ta áp dụng hàm màu sắc vào VC. thì sau khi triển khai lệnh này, cả màn hình hiển thị sẽ sở hữu màu nền trùng cùng với mẫu hàm nền mà chúng ta Call trước kia.VD:Trình tự hotline nlỗi sau:– hàm màu sắc có nền xanh– hàm system(“cls”);tác dụng là cả screen gồm nền màu xanh lá cây, không phải nền color black nlỗi ban sơ nữa

4/ Code

#include "stdlib.h"void main()system("cls");Cách 2 : Lập trình 1 hàm triển khai vấn đề này bằng cách dùng những hàm console

1/ Công dụng :

xóa hết màn hình hiển thị.

2/Thỏng viện kèm theo:

windows.h

3/ khuyết điểm

Hàm khá dài, nặng nề nhớ

4/ code hàm

void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll home page thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* to get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now mix the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;5/ code test hoàn chỉnh

#include void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll home thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* khổng lồ get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now phối the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;void main()printf("Chao mung ban den voi thietkewebhcentimet.com.vn");cls();