Tổng hợp tài liệu tham khảo tiếng anh thí điểm

     
... That’s fine It can go …… (6) …… the bookshelf và the desk 1/ A hate B love sầu C dislượt thích 2/ A sell B buy C give 3/ A in B near C on 4/ A is B are C isn"t 5/ 11 A Near B Behind C Next 6/ A next to B between ... very much VIII Read the passage và then choose the best answer My name is Quang I am in class 6A1 at Nguyen Du School It is a small school on Nguyen Du street My classroom is on the second floor ... (4) the appropriate shelf If you not know the author"s name, go lớn the (5) catalogue If there (6) no title catalogue in the library, go lớn the subject catalogue Cheông chồng all the titles which are...

Bạn đang xem: Tổng hợp tài liệu tham khảo tiếng anh thí điểm


*

... swimming; cycling Ex3 .(2 marks) Put the verb in the correct size I enjoy (fish)………… because it (be)………… interesting Don’t worry I (go)……… ……… boating with you tomorrow My friends hate (eat)…………junk food ... thinks it (cost)……… a lot of money My parents lượt thích (live)………….in the countryside We(go) …………… to lớn the movies theater twice a month We all love(watch)……… the latest films III.Writing (2 marks) :...
*

... IX X Đáp án 121 tập Tiếng Anh thí điểm | 25 www.minh-pyêu thích.info For more information, please liên hệ me at:  www.minh-pđắm say.info  minhphamblog
gmail.com Đáp án 121 tập Tiếng Anh thí điểm | 26 ... does does VI B B B B A 10 B 13 C 14 B 17 B 18 C Đáp án 121 tập Tiếng Anh thí điểm | 16 www.minh-pham mê.info B B B D 11 A 12 A c d a e b e b a c d 15 D 16 A 19 B trăng tròn B VII VIII IX hit pichồng up bounce ... B C A C 10 11 12 A D B D D A A A VI 11 12 13 14 15 16 There is There are There is There are There are There are Đáp án 121 tập Tiếng Anh thí điểm | www.minh-pđắm đuối.info There are There are There...
*

... Pronunciation (Page 36) Tape script log community find fracture flavor fear gleam closer vampire www.minh-pmê mệt.info | 10 bread 11 fruit 12 carry Listening (Page 37) Tape script Conversation 1: ... you"ll be ready Unit 3: Community Service Pronunciation (Page 29) Tape script cold green clothes girl goal Listening (Page 33) Tape script Reporter: So Phuc, why you volunteer? www.minh-psay đắm.info ... environment Ngoc: Thank you, Mi Unit 2: Health Pronunciation (page 18) Tape script fat ferry vast vault save leave sầu Listening (page 21) Tape script A: So, can we smile more khổng lồ live sầu longer? B: Yes, that’s...
*

... Street In my school, there is a big yard & there are a lot of trees around it 19 English Unit 1: My new school My school has three floors and forty classrooms with 1,700 students My classroom ... street My new school is not……4…… far from our house- about one kilometer, so I……5……to school by xe đạp There are … 6 … students in my new school But I don’t have …………7…… friends I am unhappy I……8… my ... khổng lồ wear ……………………… at school II Arrange the words in the correct order khổng lồ make completed sentences doing / I/ in / the library/ am/ homework/ my/ / 16 English Unit 1: My new school ...
*

... CHÍ NGHĨA - NGUYỄN THỤY PHƯƠNG LAN - vũ MAI TRANG Với hợp tác DAVID KAYE Sách thí điểm NHÀ XUÁT BẢN GI Ao DỤC VIỆT NAM TẬP ĐOÀN XUẨT BẢN GlAO DỤC PEARSON RECIPES AND EATING HABITS A PHONETICS ... together during their meals 10 His mother only uses unusual ingredients when cooking I I TIENGANH9/2SBT- T2 Unit 7/ Recipes và Eating Habits Make sentences using the words và phrases below to help ... Cameron Highlands 12. 30 am Stop for a break at Yong Peng, Malaysia 09. 30 am Reach the Cameron Highlands Hotel (Relax for the rest of the day.) 07.30 am 08.30 am 09.

Xem thêm: 8 Cách Sửa Lỗi Full Disk Win 10 2018, Top Các Lỗi Full Disk Win 10

00 am 10.30 am 12. 00 pm 01.00 pm...
... answer questions about it City: Ho Chi Minch City Location: south Viet Nam Founded :1 698 Population: million (2 014 ) Main features: - Notre-Dame Cathedral - War Remnants Museum - Cu Chi Tunnels - ... Viet Nam I think there is no _I • This đô thị is the same as it was in the 19 9 0s This thành phố hasn"t I _• He found the visit khổng lồ the gallery quite depressing ... another traffic jam A B CD 10 .1 am tired of being told ail the time what to do, và when doing it A B c D Use one of the expressions (A-H) to lớn respond to lớn the statements (1- 8) Then prcJUl Ml( conversations...
... Teaching aids: - Stereo, CD III Procedure I Class organization - Greetings - Checking attendance: 7A1……… 7A2: ………… II New lesson T’s và Ss’ activities The nội dung 1.Warm up T writes the numbers 1-6 ... aids: - Extra- boards III Procedure I Class organization - Greetings - Checking attendance: 7A1……… 7A2: ………… II New lesson Students’ và teacher’s activities 1.Warm up Contents T can give Ss ... aids: - A CD, a CD player III Procedure I Class organization - Greetings - Checking attendance: 7A1……… 7A2: ………… II New lesson Students’ & teacher’s activities 1.Warm up *Brainstorming: T writes...
... told hyên not khổng lồ (6) _she (7) one of his teeth has a small,(8) .He had khổng lồ (9) _them regularly,After Dr Lai Filled his tooth Minc left,He was very (10) _ III.Ghép câu vấn đáp tương xứng ... ? Would you What ? III/ Use the correct size of the verbs 15/ We went khổng lồ the doctor because we ( be ) siông chồng 16/ Do you prefer ( take ) part in sports ? 17/ What would you like ( watch ... young.Playing without studying you may thất bại your future (TMT) Page2 _ III, Rewrite the following sentences,use the correct size of the words in brackets: 1.Mary can’t...
... Grade 7: Period 33: LESSON PLAN UNIT 5: VIETNAMESE FOOD AND DRINK Lesson 7: LOOKING BACKS AND PROJECT Date of preparation : November 18th, 2014 Date of teaching :November 27th , 2014 Classes : 7A1 ... .…………………………………………………………………………………………………… Grade 7: LESSON PLAN Period 37: UNIT 5: VIETNAMESE FOOD AND DRINK Lesson 3: A CLOSER LOOK Date of preparation : November 2nd, 2014 Date of teaching : November 10th, năm trước Classes : 7A1 I.Aims ... ………………………………………………………………………………………………………………… 10 Grade 7: Period 39: LESSON PLAN UNIT 5: VIETNAMESE FOOD AND DRINK Lesson 5: SKILLS Date of preparation : November 8th, 2014 Date of teaching :November 14th , 2014 Classes : 7A1 I.Aims and...
... ………………………………………………………………………………………………………………… 10 Grade 7: Period 7: LESSON PLAN Unit 1: MY HOBBIES Lesson 6: SKILLS Date of preparation : August 31st,2 014 Date of teaching :September 2nd, 2 014 Classes : 7A1 I Aims and Objectives: ... Grade 7: Period 3: LESSON PLAN Unit 1: MY HOBBIES Lesson 2: A CLOSER LOOK Date of preparation : August 19 th ,2 014 Date of teaching : August 21st , 2 014 Classes : 7A1 I Aims & Objectives: ... ………………………………………………………………………………………………………………… 12 Grade 7: Period 8: LESSON PLAN Unit 1: MY HOBBIES Lesson 7: LOOKING BACK AND PROJECT Date of preparation : September 2nd,2 014 Date of teaching :September 4th, 2 014 Classes : 7A1 I.Aims...
... ……………………………………………………………………………………………………… 17 Grade 7: Period 15: LESSON PLAN UNIT 2: HEALTH Lesson 7: LOOKING BACK AND PROJECTS Date of preparation : September 16th, 20 14 Date of teaching : September 18th, 20 14 Classes : 7A1 I Aims ... ……………………………………………………………………………………………………… Grade 7: Period 12: LESSON PLAN UNIT 2: HEALTH Lesson 4: COMMUNICATION Date of preparation : September 9th, 20 14 Date of teaching : September 11th, 20 14 Classes : 7A1 I Aims & Objectives: ... ……………………………………………………………………………………………………… Grade 7: Period 10: LESSON PLAN UNIT 2: HEALTH Lesson 2: A CLOSER LOOK Date of preparation : September 6th, 20 14 Date of teaching : September 8th, 20 14 Classes : 7A1 I.Aims & Objectives:...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm mới Luận Vnạp năng lượng Tài liệu new Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng nắm tắt vnạp năng lượng bản trong thâm tâm bà mẹ kungfu với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm tuyển mộ người thân trong gia đình vào đợt nghỉ lễ đầu năm điểm sáng bình thường và vai trò của ngành ruột vùng tmáu minc về bé trâu lập dàn ý bài xích vnạp năng lượng từ bỏ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài bác tập vật lý 9 biên soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc biên soạn bài cô bé cung cấp diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau củ bài xích ca nđính thêm đi bên trên bãi mèo sự cải tiến và phát triển của tự vựng tiếp sau ôn tập vnạp năng lượng học trung đại nước ta lớp 11 bài tập Phần Trăm những thống kê gồm giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngây ngô van lop 8